Breeding top quality Kentucky Mountain Saddle horses, Rocky Mountain and Spotted Mountain horses